Zápis ze schůzky nových rodičů

Program schůzky nových rodičů 26.6. 2017 

 1. Úvod. Přivítání rodičů.
 2. Provoz MŠ: 6: 30 – 16: 00 hodin

Začátek školního roku je ve čtvrtek 4. 9. 2017Z hlediska  zajištění potřeb pro děti v rámci výchovně vzdělávacího programu školy –pedagogika M. Montessori je potřeba, aby se učitelky v dopoledních činnostech co nejvíce překrývaly. Proto vzhledem k úvazkům učitelů, provoz do 16: 00 hodin.

 • Ranní scházení: od 6: 30 do 7: 00 ve třídě A pro všechny 4 třídy. Od 7: 00 ve tř. D.
 • Od 7: 30 se otevírají poslední dvě třídy B a C.
 • Odpolední provoz: děti, které chodí po obědě vyzvedávat v rozmezí od 12: 00 do 12: 30.
 • Odpolední vyzvedávání od 14: 15 do 16: 00 hodin.
 • Od 15: 30 hodin se spojují děti tříd A+ B.
 • Od 15:30 se spojují děti tříd C+D
 • Jsme právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Ředitelka školy je Mgr. Daniela Vlčková
 • MŠ má kapacitu 112 dětí, čtyři třídy A, B, C, D.V každé třídě je heterogenní skupina dětí 3-6 let v počtu 28.

Rozdělování dětí do tříd má svá specifika. Rodiče si nevolí, do které třídy jejich dítě bude chodit. Je však samozřejmostí zařazení sourozence do stejné třídy. Zásadně také může ovlivnit zařazení do třídy případná zdravotní indispozice (alergie uvedená lékařem) na základě přítomnosti zvířátek v jednotlivých třídách. Skupiny dětí ve třídách tvoří věkově smíšené skupiny a je potřebné, aby skupiny tvořily děti stejnoměrně ve věku 3-4, 4-5, 5-6. Také přihlížíme k vyrovnanému počtu chlapců a děvčat v jedné třídě

MŠ má vstup do budovy zajištěn bezpečnostním zařízením, rodiče vstupují do budovy pomocí bezpečnostních karet. Tyto karty budou v září připravené naprogramované u učitelek ve třídě. Karty vydáváme na jméno dítěte, dva kusy do rodiny oproti úplatě.

Konečné rozdělení dětí do tříd se dozvíte na začátku července, ve vývěsce MŠ a na webových stránkách. Sourozenci již stávajících dětí jsou zařazováni do stejné třídy, pokud si to rodiče nepřejí jinak.

 V době nepřítomnosti učitelek ať z důvodu nemoci, dovolené, samostudia či dalšího vzdělávání, které je součástí práce učitelky v MŠ, zastupuje sjednaný pedagogický zástup, většinou z řad ostatních učitelek. V ranních hodinách nebo naopak v odpoledních hodinách při rozcházení může vedení školy pověřit v případě potřeby dočasným dohledem nad dětmi některou provozní pracovnici. Tato pracovnice děti nevzdělává, pouze vykonává dohled, je poučena a vyškolena v otázkách BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví). Tuto možnost využíváme hlavně v době oběda v případě potřeby v ranních hodinách.

 1. Stravování dětí – skladbu jídelníčku určuje tzv. Spotřební koš a nutriční doporučení vydané MŠMT.

Vybírání stravného se děje na začátku měsíce buď v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování paní Š. Šindlerové nebo inkasem přes Českou spořitelnu. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ v době vybírání je potřeba se telefonicky domluvit s vedoucí stravování na platbě. Termíny i jídelníčky jsou vždy včas vyvěšeny v šatnách dětí a našem webu www.montessori-kladno.cz odkaz jídelna.

 • Omluva dítěte do 8:00 hodin na telefonním čísle 312 276 049. Doporučujeme si toto číslo uložit.            
 • Stravné: vybírání zálohy + příspěvek na neinvestiční náklady v hotovosti u vedoucí stravování paní Š. Šindlerové. Ve dnech 5. a 6. září 2017 proběhne platba zálohy na stravné 760,-Kč ještě v hotovosti a od dalšího měsíce bude možnost domluvit si v případě zájmu platbu inkasem. Stravné pro děti 3-6 leté ve výši 38,- Kč na den. Děti 7 leté 41 Kč,- na den. Dle vyhlášky O předškolním vzdělávání   sb. zákonů č.14/2005 §4 ods. Stravování dětí. Dítě, pokud je přítomno v MŠ se stravuje vždy. Stravovací zvláštnosti z důvodu zdravotního stavu řešíme individuálně a po domluvě s vedoucí stravování.
 • Neinvestiční příspěvek zřizovateli: zřizovatel – Statutární město Kladno. Na rok 2017/18 je příspěvek stanoven ve výši 457,- Kč měsíčně tj. od 1.9. 2017 do 31.8. 2018. Je to poměrná částka, kterou ředitelka školy s zřizovatelem vypočítává z nákladů na provoz budovy.

       Zákonný zástupce, jehož dítě je přijato k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, je povinen hradit stanovenou částku úplaty za každý měsíc včetně  prázdninového provozu, i v případě, že v daném období nenavštěvuje mateřskou  školu ani jeden den. Způsob platby je pravidelně každý měsíc v hotovosti či inkasem.  Pro děti v posledním ročníku MŠ před vstupem do ZŠ  je předškolní vzdělávání povinné a vzdělávání v tomto roce je pro ně bezplatné.

 • vedlejší prázdniny: podzimní, velikonoční, jarní. MŠ provoz zajišťuje, ale zpravidla bývá omezen (ne ve všech třídách). Před těmito prázdninami zjišťujeme formou přihlašování na plakátku v šatně zájem rodičů o docházku v těchto dnech. V těchto dnech vedlejších prázdnin se věnujeme práci pro rozvoj školy nebo učitelé tyto dny využívají k samostudiu a dalšímu vzdělávání.
 1. Co mají děti mít do MŠ.
 • Přezůvky takové, které jsou bezpečné pro dítě a umí si je samo nandat, ne černá podrážka (ne pantofle!). V sáčku (ve skříňce) dostatek náhradního prádla, včetně spodního. Doporučujeme označit jménem.
 • Kvalitní obuv na ven, nepromokavou bundu – v tom případě není nutné gumovky, pláštěnku.
 • Do třídy je potřeba mít jiné oblečení, než ve kterém děti přišly z domova nebo chodí na vycházku. Doporučujeme oblečení pohodlné, takové, které se dítěti dobře obléká – „Pomoz mi ,abych to dokázal sám“
 • Hrneček takový, který dítě zná a je jeho oblíbený (nepořizovat nový).
 • Toaletní potřeby, které není třeba nosit hned na začátku, až koncem září(viz nástěnka v šatně).

 Pro potřeby dětí používáme v šatnách k označení skříňky fotografie dětí – první den si vyberete volnou skříňku bez označení a paní učitelka vám skříňku provizorně označí kartičkou se jménem dítěte, následně v další dny opatří fotografií. 

Ve třídách k označení zásuvky, kartičky se jmény dětí, fotografie (kartičky i foto dělají paní učitelky).  

 1. Zvykání dětí: velmi individuálně, může trvat až 3-4 týdny, je potřeba reagovat na potřeby každého dítěte, individuálně řešit společně s paní učitelkou a dítětem.

Neuspěchat! Rodič je povinen předat dítě učitelce – máte možnost vstupovat do tříd, pobýt se svým dítětem, porozhlédnout se po prostorech….. pozor, ale na včasné a vhodné nastavení rozloučení dítěte a maminky! V případě nejistoty se obraťte na paní učitelky. Ve třídě prosím nerušte hlasitým hovorem, spíše pozorujte.

Dbejte na dodržení času vyzvednutí dítěte, které si s ním domluvíte (předejdete tak zklamání dítěte).

 • První den je vhodné přijít od 7: 30 do 8: 00 hodin. Až budou děti zadaptované, je možné se domluvit s učitelkou na pozdějším příchodu – paní učitelka vysvětlí pravidla pozdějších příchodů, ale ta je pak potřeba ze strany rodičů respektovat a dodržovat. Scházení je možné do 8:30 hodin, pozdější příchody narušují práci dětí a učitelek. V případě návštěvy lékaře, logopedie je pozdější příchod po domluvě s učitelkou v pořádku.
 • S dětmi se vítáme navázáním očního kontaktu, podáním ruky a slovním pozdravem dobrý den, loučíme stejně – podáním ruky a nashledanou. Jednak z důvodu výchovného, ale také tím učitelka získá jistotu a přehled, kdo přišel a odešel.

Dětem nabízíme oslovování křestní jménem, děti by měly vědět, že v MŠ jsou paní učitelky, ne tety.      

Vzhledem k zabezpečení stravování  je potřeba každou omluvu (ve smyslu  odhlašování dítěte ze stravy)  dítěte zavolat do 8: 00 hodin na tel. číslo 312 276 049.

 • Je nutné, aby rodič předával dítě učitelce! 
 • Odvádění dětí z MŠ mladším sourozencem či jinou cizí dospělou osobou je možné – písemné zmocnění (u učitelek ve třídě). 
 1. Další činnosti jako je práce s keramickou hlínou, výtvarné, sportovní, dramatické, hudební aktivity jsou součástí vzdělávacího programu a jsou zařazovány průběžně ve všech třídách pro všechny děti. Tyto činnosti provádějí s dětmi učitelky v době provozu MŠ. Tzv. kroužky v době provozu MŠ, v souladu se současným rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní děti a s vyjádřením České školní inspekce nerealizujeme.

Keramika probíhá ve všech třídách, pro všechny děti, v průběhu dopolední výuky. Práci s keramickou hlínou, zařazují paní učitelky v průběhu vzdělávacího programu průběžně podle svého třídního programu. Práce s keramickou hlínou začínají od října. Finance potřebné pro tyto činnosti čerpáme z příspěvků rodičů do Spolku rodičů (v průměru se rodiče podílí částkou 10,-Kč měsíčně). 

Mimoškolní činnost:

 • Plavání budeme zajišťovat v druhém pololetí, nabídku pro rodiče (přihlašování dětí) v listopadu, formou plakátku vyvěšeném v šatně. Výuku plavání pro nás zajišťuje plavecká škola TJ Tuchlovice. Kapacita 40 dětí: kurz je určen pro děti předškolní, pokud nenaplní kapacitu, mohou se přihlašovat děti, které zvládnou vše po psych. i fyzické stránce, přičemž je potřeba zkonzultovat tuto připravenost s paní učitelkou. Úhel pohledu rodičů a pedagogů zde bývá rozdílný. Kurz plavání není určen pro nové 3-4 leté děti.
 • Škola v přírodě – pořádáme každoročně v průběhu května, platí stejné podmínky jako u plavání.
 1. Informační schůzky pro rodiče jsou rozděleny do dvou kategorií:
 • Velké organizační, kdy se scházíme všichni a společně řešíme věci týkající se celé MŠ, první v druhé polovině září a druhá podle potřeby březen-duben.
 • V průběhu roku podvečerní setkání pouze s učitelkami ve vaší třídě, dle potřeby  (4x ročně). V době před zápisy do ZŠ, individuální konzultace s rodiči předškoláků. V případě zájmu rodičů individuální konzultace učitelky/ rodiče/ dítě.
 1. Spolek rodičů „Školka Montessori Kladno“: předsedkyně paní Zuzana Hinková.

Na začátku října Vás budeme zvát na Valnou hromadu, kde se budou konat volby do Spolku rodičů. Je potřeba, aby se sešlo co nejvíce rodičů, a zároveň byl schválen rozpočet na další školní rok, který společně vytváří a navrhují učitelky MŠ na základě potřeb dětí a tvorby výchovného programu pro děti. Nadále i pro tento rok částka 300,-Kč měsíčně zůstává stejná.

      Platba na přímé výdaje pro děti a podporu montessoriovského vzdělávání v této MŠ je částka 300- Kč x 10 měs., tj. 3 000,- Kč za rok. Možnosti plateb viz informace a přihláška.

Kontakty na vedení MŠ

Telefon: 312 276 049 do MŠ

E-mail: info@montessori-kladno.cz

      Web: www.montessori-kladno.cz

Web MŠ, jako prezentace MŠ a doplněk komunikace mezi MŠ a rodiči. V průběhu prázdnin drobné úpravy. V září požádáme rodiče formou dotazníkového šetření o jejich názory na využívání školního webu. Některé sekce jako je např. fotogalerie budou přístupny pouze zaregistrovaným rodičům. Registrace dle instrukcí na webu.

 1. Diskuse, dotazy.
 2.  Rozloučení.

Závěr:

 • vyplněné Evidenční listy a dotazník vrátit nejpozději do 8. 2017. MŠ je o prázdniny otevřena od 17.7. do 29.7. 2017 a v době přípravného týdne od 28.8. do 1.9. 2017. EL necháte potvrdit lékařem. Pro účely zápisu jste odevzdávali pouze potvrzení o proočkování dítěte.

 

 

Zapsala Jana Smolková

V Kladně 26.6. 2017

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme