Vnitřní kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Vnitřní kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

 Zastupitelstvo města Kladna schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Kladna č. 55/17 ze dne   27. 2.2017 o školských obvodech spádových mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem. Tato vyhláška stanovuje spádové obvody mateřských  škol zřizovaných městem Kladnem.

Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol:

Bod č.13 Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Kladno, Norská 2633 tvoří celé území města Kladna.

Děti  jsou vzdělávány ve věkově smíšených třídách od 3 do 6 let, v počtu 28 v každé třídě. Do mateřské školy přijímáme děti od 3 let věku (tj. dosáhnou-li věku 3 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis).

  1. Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to děti, které mají místo trvalého pobytu na území města Kladna podle bodu č.13 vyhlášky  nebo děti s místem trvalého pobytu v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o zajištění předškolního vzdělávání v mateřských školách (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makotřasy).
  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu podle bodu č. 13 vyhlášky nebo děti s místem trvalého pobytu v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o zajištění předškolního vzdělávání v mateřských školách (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makotřasy).
  1. Děti, které mají sourozence v naší MŠ.
  1. Ostatní děti podle věku, od nejstaršího po nejmladší.

  V Kladně, dne 4.4. 2017     

                     

…………………………………………

Mgr. Daniela Vlčková, ředitelka školy

Vyvěšeno:  4.4.2017

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme