Informace k zápisu do mateřské školy

Zápis do mateřské školy probíhá ve dnech čtvrtek 11.5.2017 v čase  7-18 hod a v pátek 12.5.2017 v čase 7-17 hod.

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

1.Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu 

čtvrtek 11. května 2017 od 7:00 do 18:00 hodin
a v pátek  12. května 2017 od 7:00 do 17:00 hodin.

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v budově mateřské školy Na Vyhaslém 3197, Kladno. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte a přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Možno stáhnout na našem webu www.montessori-kladno.cz

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte:

 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce;
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením),
 • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování). Potvrzení  o  proočkování  si okopírujeme a originál, pokud ho budete chtít, Vám vrátíme. Toto potvrzení nemusí mít děti v posledním ročníku MŠ, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Potvrzení je možné stáhnout z webu školy.

1.4 Povinné předškolní vzdělávání

 Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (děti s OŠD). Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

2. Počet dětí, které je možné přijmout, kritéria pro přijímání dětí

Ve školním roce 2017/2018 přijímáme 52 dětí. Kritéria pro přijímání dětí – viz letáček.

3. Výsledky zápisu do MŠ

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 bude  zveřejněno pod evidenčním číslem uchazeče (každá přihláška dítěte bude opatřena číslem) ve vývěsce  v areálu MŠ Na Vyhaslém 3197, Kladno,  na dveřích kanceláře vedení MŠ a na webu MŠ www.montessori-kladno.cz .

4.Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonnému zástupci na uvedenou adresu dopisem na doručenku. Zákonnému zástupci zastupujícího uchazeče o přijetí před vydáním rozhodnutí o nepřijetí bude umožněno nahlížení do spisu dne 29.5. 2017 od 10.00 – 12.00 a od 15.00 do 16.00 hod  v sekretariátu ZŠ a MŠ Kladno Norská 2633 na adrese Norská 2633.

Vnitřní kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 

Zastupitelstvo města Kladna schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Kladna č. 55/17 ze dne   27. 2.2017 o školských obvodech spádových mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem. Tato vyhláška stanovuje spádové obvody mateřských  škol zřizovaných městem Kladnem. 

Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol:

Bod č.13 Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Kladno, Norská 2633 tvoří celé území města Kladna.

Děti  jsou vzdělávány ve věkově smíšených třídách od 3 do 6 let, v počtu 28 v každé třídě. Do mateřské školy přijímáme děti od 3 let věku (tj. dosáhnou-li věku 3 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá zápis).

 1. Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to děti, které mají místo trvalého pobytu na území města Kladna podle bodu č.13 vyhlášky  nebo děti s místem trvalého pobytu v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o zajištění předškolního vzdělávání v mateřských školách (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makotřasy).
 1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu podle bodu č. 13 vyhlášky nebo děti s místem trvalého pobytu v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o zajištění předškolního vzdělávání v mateřských školách (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd  a Makotřasy).
 1. Děti, které mají sourozence v naší MŠ.
 1. Ostatní děti podle věku, od nejstaršího po nejmladší.

Ke stažení

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.
  Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.). 
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
   – v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
  – po dobu 4 souvislých hodin denně,
  – začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
  Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
  – individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
  Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení
  než je mateřská škola.
  vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem
  školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá
  ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí
  oznámit ve spádové mateřské škole;
  – vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
  plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské
  škole.
 6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen
  odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:30 - 16:00 hod

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz