Projekty MŠ

Logopedická prevence

Projekt „Logohrátky“ má za cíl v rámci logopedické prevence, předcházet u dětí v předškolním věku poruchám řeči a zároveň u nich rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Činnostmi, které vyplývají z logopedické prevence (aktivity rozvíjející všechny smysly, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, oromotoriku a všechny jazykové roviny) ve spolupráci s rodiči a odborníky (logoped, speciální pedagog – poradenský psycholog) naplňovat heslo „Pomozte nám správně mluvit“.
V každé třídě je proškolen pedagog v rámci DVPP v logopedické prevenci, probíhá vybavování tříd pomůckami pro řečovou výchovu, včetně rozšíření knihovny o vhodné knihy pro děti, tak o odbornou literaturu pro učitelky a rodiče.
V rámci osvěty pro rodiče nabízíme odborné přednášky spojené s besedou, i pravidelné návštěvy logopedky za účelem provedení screeningu.

Šance pro vaše dítě

Šance pro vaše dítě je vzdělávací projekt pro přípravu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do ZŠ. Do projektu se mohou zapojit děti oslabené v oblastech potřebných pro učení čtení, psaní a matematiku, děti s odloženou školní docházkou, děti se sociokulturním znevýhodněním, ale také děti se speciálním nadáním.

Pedagogové pracují se skupinami dětí a jejich rodičů dle pedagogiky Marie Montessori a s pomocí Montessori pomůcek. Lekce se odehrávají vždy každý týden, po dobu 15 týdnů. Jedna lekce trvá 1,5 hodiny. V rámci lekce děti pracují společně s rodiči a také samy s pomocí učitelů. Program připravuje děti na psaní, čtení a matematiku a napomáhá posílení sebevědomí dětí ve zvládání úspěchů i neúspěchů. Rodiče se učí lépe komunikovat se svými dětmi a získávají náměty co a jak doma dětem nabídnout v oblasti vzdělávání a jak si doma připravovat výukové materiály a pomůcky.

Ve školním roce 2018 – 2019 nebude projekt Šance realizován.

Další projekty v naší školce

Děti dětem

„Děti dětem“ – další ročník praxe žáků 7. ročníku ZŠ Montessori u nás v MŠ, tito žáci v roli asistentů pomáhají svými znalostmi realizovat týdenní projekty pro naše děti.

Celé Česko čte dětem

Připojení se k celostátnímu projektu, podpora předčtenářské gramotnosti. Realizace individuálně. na třídách, mezigenerační setkávání „Babičky, dědečkové do školky“, osobnosti v MŠ.

My a naše zahrada

Ve spolupráci s rodiči více využívat prostor celé zahrady, pravidelné zapojení rodičů do polytechnických, zahradních a venkovních aktivit.

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.

Pedagogický sbor tvoří 8 průvodkyň montessori pedagogikou a jedna asistentka pedagoga. Naší společnou náplní je radost z práce s dětmi, pozorování růstu dětí, pomoc při odkrývání nového a neznámého. Společně s dětmi se radujeme z nových zážitků a poznatků, se kterými nám často pomáhají i rodiče.

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz